Giới thiệu

BỘ MÔN KINH TẾ THỦY SẢN - KHOA KINH TẾ

Bộ môn Kinh tế Thuỷ sản tiền thân là Bộ môn kinh tế chuyên ngành ra đời từ năm 1980. Trong giai đoạn 1980-1998, Bộ môn quản lý ngành Kinh tế Thủy sản bậc đại học. Năm 2004, Bộ môn tham gia quản lý thêm ngành Kinh tế Thủy sản bậc thạc sĩ. Năm 2012, Bộ môn tham gia xây dựng và quản lý ngành Kinh tế nông nghiệp.

Từ năm học 2006-2007 ngành kinh tế thủy sản được đổi thành “Kinh tế và Quản lý thủy sản”. Bắt đầu từ Khóa 55 ngành đổi thành “Kinh tế nông nghiệp” theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV - trình độ cao đẳng, đại học của Bộ GD và ĐT, nhưng vẫn giữ nguyên chuyên ngành “Kinh tế và Quản lý thủy sản”. Đến Khóa 58 chính thức đào tạo ngành “Kinh tế nông nghiệp” đúng nghĩa, tuy nhiên vẫn có chuyên ngành “Kinh tế và Quản lý thủy sản” dành cho những sinh viên yêu thích chuyên ngành này.

Năm 2016-2017, Bộ môn tham gia xây dựng và quản lý ngành Quản lý Kinh tế bậc cao học, đã tuyển sinh được 5 lớp. Ngành Quản lý kinh tế bậc thạc sĩ xu thế phát triển rất tốt.