Kho tài liệu mở

ĐỂ HỌC TỐT CHUYÊN NGÀNH, SAU ĐÂY LÀ MỘT VIDEO THAM KHẢO DÀNH CÁC BẠN: 


Bài phát biểu của Michael Porter về chiến lược cạnh tranh:

   Phần  1:
   Phần  2:
   Phần  3:

clip về kinh doanh: Kinh doanh nhỏ, thành công lớn

  Clip ......