Tài liệu chuyên môn

 KINH TẾ THƯƠNG MẠI:

      1. PGS-TS. Đặng Đình Đào & PGS-TS. Hoàng Đức Thân, Giáo trình  Kinh tế thương mại, NXB Thống kê 2002.

      2. GS-TS. Bùi Xuân Lưu, Kinh tế ngoại thương, NXB Giáo dục 2002 

 

      3. PGS-TS. Đặng Đình Đào,  Thương mại doanh nghiệp,  NXB  Thống kê
 
        KINH TẾ QUỐC TẾ:
    1. PGS-TS. Hoàng Thị Chỉnh, Kinh tế quốc tế, NXB Giáo dục 1998
    2. PGS-TS. Hoàng Thị Chỉnh, Bài tập Kinh tế quốc tế, NXB Giáo dục 1998
    3. TS. Đỗ Đức Bình & TS. Nguyễn Thường Lạng, Kinh tế quốc tế, NXB Lao động - Xã hội
    4. Hoàng Kình, Kinh tế quốc tế T.1+2, NXB Giáo dục 1999
 
        THANH TOÁN QUỐC TẾ:
    1. TS. Nguyễn Minh Kiều, Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê 2006
    2. PGS-TS. Lê Văn Tề,  Nghiệp vụ tín dụng & Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê 2006
    3. PGS-TS. Trần Hoàng Ngân, Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê 2001
    4. TS. Nguyễn Văn Tiến, Thị trường ngoại hối Việt nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, NXB Thống kê 2002
    5. GS-NGUT Đinh Xuân Trình, Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê 2006
    6. Dương Hữu Hạnh, Thanh toán quốc tế và Hối đoái - Các nguyên tắc và thực hành, NXB Thống kê 2005
 
       NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH:
    1. PGS-TS. Hoàng Đức Thân, Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh, NXB Thống kê 2001
    2. TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, NXB Thống kê 2003
    3. GS. Mai Hữu Khuê, Giao tiếp và đàm phán, NXB Tổng hợp Đồng Nai 2002
    4. TS. Đỗ Minh Cương, Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh, NXB Chính trị quốc gia 2001
    5. ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Tâm lý học quản trị kinh doanh, NXB Thống kê 2000
 
       VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA NGOẠI THƯƠNG:
    1. PGS-TS. Nguyễn Hồng Đàm, Vận tải và giao nhận trong ngoại thương, NXB Giao thông vận tải
    2. Những điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2000) - ICC International Chamber of Commerce, NXB Thống kê
    3. PGS-TS. Hoàng Văn Châu, Bảo hiểm trong kinh doanh, NXB Khoa học và kỹ thuật 2002
    4. Các công ước quốc tế về vận tải và hàng hải
    5. Luật Hàng hải Việt nam, Luật thương mại
 
        QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI:
    1. GS-TS. Phạm Vũ Luận Trường, Quản trị doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê 2004
    2. PGS-TS. Hoàng Minh Đường, PGS-TS. Nguyễn Thừa Lộc, Quản trị DNTM (Tập 1,2), NXB Lao động - Xã hội 2005
    3. TS. Nguyễn Văn Quang, Quản trị DNTM, NXB Thống kê
    4. TS. Phạm Công Đoàn, TS. Nguyễn Cảnh Lịch, Kinh tế DNTM, NXB Giáo dục

 

        NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG:
    1. GS-TS. Võ Thanh Thu, Kỹ thuật kinh doanh XNK
    2. MPA. Dương Hữu Hạnh, Hướng dẫn thực hành kinh doanh XNK
    3. MPA. Dương Hữu Hạnh, Cẩm nang nghiệp vụ kinh doanh XNK

 

       PHẦN DOWNLOAD:
    1. Việt nam cam kết WTO về lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn  ==> Tải về...
    2. UCP 600 - Phiên bản Tiếng Việt   ==> Tải về...
    3. Bài giảng:
Môn Nghiệp vụ ngoại thương   ===>  Tải về    
 Môn Thanh toán quốc tế    ===> Tải về , File 2, file 3
 Lý Thuyết và chính sách TM    ===> Tải về 
 Quản trị thương mại       ===> Tải về 
 Vận tải bảo hiểm   ===>  Tải về.  
 Bộ chứng từ hàng xuất     ===>  Tải về  
 Incoterms 2010     ===>  Tải về  
 Các bộ luật liên quan của ngoại thương   ===>  File 1, file 2, file 3
 Minh họa bộ chứng từ  ===> Tải về
 Trị giá tính thuế Hải quan  ===> Tải về
 Bài tiểu luận TTQT mẫu tham khảo  ===> Tải về 
 Bài giảng Thương mại môi trường  ===> Tải file 1, file 2   
 Bài giảng thương mại điện tử  ===> Tải về 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Khóa 50
          - Danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh doanh Thương mại (K50)
          - Danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh (K50)
          - Danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Du lịch (K50)

          1. Khóa 51
          - Danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh doanh Thương mại (K51)
         Danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh (K51)
          - Danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Du lịch (K51)
         - Danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế & QL Thủy sản (K51)