Thông báo

Kế hoạch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đợt 1 năm 2021

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 dự kiến 03-10/5/2021, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định, Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm tới anh/chị học viên sau. 

Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD đồng thời nộp 5 cuốn đề cương về VPK kinh tế hạn cuối 16h00 ngày 29/4/2021 (đối với ngành QLKT) và 16h00 ngày 28/4/2021 (đối với ngành QTKD).

Học viên xem danh sách phân công hướng dẫn tại đây: Xem file