Thông báo

Kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ Q4/2020

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q4/2020 dự kiến 02,03/01/2021, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định, Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm tới anh/chị học viên sau. 

Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD đồng thời nộp 5 cuốn đề cương về VPK kinh tế hạn cuối ngày 28/12/2020.

Học viên xem danh sách phân công hướng dẫn tại đây: Xem file