Tham luận hội thảo

Năm 2013

1. Phạm Hồng Mạnh. Đổi mới tư duy trong xây dựng và thực thi thể chế góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - Kỷ yếu Hội thảo khoa học : Kinh tế Việt Nam 2013-2013 : Tái cơ cấu doanh nghiệp và cân đối kinh tế vĩ mô, Hà Nội 1/2013.

2. Đỗ Thị Thanh Vinh. Một số giải pháp giải tỏa hàng tồn kho của doanh nghiệp - Kỷ yếu Hội thảo khoa học : Kinh tế Việt Nam 2013-2013: Tái cơ cấu doanh nghiệp và cân đối kinh tế vĩ mô, Hà Nội 1/2013.

Năm 2012
1. Nguyễn Thị Trâm Anh và Bạch Ngọc Văn. Tiếp cận chuỗi giá trị để phát triển xuất khẩu gạo tỉnh Kiên Giang hướng đến bền vững, Kỷ yếu Hội thảo khu vực miền Trung “Hội thảo Quản trị và kinh doanh 2012”, Đà Nẵng (2012)

2.Phạm Hồng Mạnh. Tái cấu lại các tập đoàn kinh tế Nhà nước tại Việt Nam : Cần bắt đầu từ đâu? - Hội thảo khoa học : Tái cơ cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, TP Hồ Chí Minh 2012.

3. Đỗ Thị Thanh Vinh và Đỗ Bảo Anh. Hoạch định chiến lược của Công ty Điện lực Hậu Giang đến năm 2020 , Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐH Cần Thơ (2012)

4. Trương Hoàng Lâm và Đỗ Thị Thanh Vinh. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên. Trường hợp của Công ty Hệ thống thông tin FPT, Kỷ yếu Hội thảo khu vực miền Trung “Hội thảo Quản trị và kinh doanh 2012”, Đà Nẵng (2012)

5. Phan Thị Phương và Hồ Huy Tựu. Ảnh hưởng của hình ảnh thương hiệu mobifone đến giá trị cảm nận, sự hài lòng và mức chi tiêu của khách hàng tại TP.Nha Trang. Kỷ yếu Hội thảo khu vực miền Trung “Hội thảo Quản trị và kinh doanh 2012”, Đà Nẵng (2012).

6. Trần Công Tài. Một đề xuất về phân tích và hoạch định chi phí, Kỷ yếu Hội thảo khu vực miền Trung “Hội thảo Quản trị và kinh doanh 2012”, Đà Nẵng (2012).


Năm 2011

1. Phạm Hồng Mạnh, Lê Quốc Nghi (2011), Ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Một số khuyến nghị chính sách (Kỷ yếu hội thảo khoa học - Hệ thống tài chính Việt Nam với ổn định kinh tế vĩ mô, tổ chức ngày 20/10/2011 tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.

2.   Phạm Hồng Mạnh (2011), Giải pháp để thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay, (Kỷ yếu hội thảo khoa học - Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế, tổ chức ngày 14/10/2011 tại Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh.

3. Lê Chí Công. Phát triển chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh Du lịch tại Đại học Nha Trang. kỷ yếu Hội thảo Quốc gia (Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân QTKD ở Việt Nam), Hà Nội, 10/2011.

4. Đỗ Thị Thanh Vinh. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh ở Pháp, kỷ yếu Hội thảo Quốc gia (Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân QTKD ở Việt Nam), Hà Nội, 10/2011

5. Phạm Hồng Mạnh. Lượng hóa ảnh hưởng của yếu tố gián tiếp tới tình trạng nghèo của hộ gia đình: Một phương pháp tiếp cận mới trong phân tích nghèo hiện nay (Kỷ yếu hội thảo khoa học - Tư duy kinh tế Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế, tổ chức ngày 20/02/2011 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, p. 285 – 297), Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

Năm 2010

1. Lê Chí Công. Sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Trường Đại học Nha Trang. Kỷ yếu Hội thảo, tháng 8/2010.

2. Phạm Hồng Mạnh. Ảnh hưởng của lạm phát tới tình trạng nghèo của hộ gia đình: Nghiên cứu điển hình tại khu vực Nam Trung Bộ (Kỷ yếu hội thảo khoa học), Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

3. Phạm Thị Thanh Thủy, Ola Flaaten, Nguyễn Thị Kim Anh. Remuneration and economic performance- Theory and the Vietnamese small scale purse seine fishery (Tiếng Việt: Mối quan hệ giữa tiền lương và hoạt động kinh tế- Lý thuyết và trường hợp nghề lưới vây ven bờ ở Việt Nam)- Bài viết tham dự hội thảo IIFET 2010, Montpellier, Pháp

4. Đỗ Thị Thanh Vinh. Kinh nghiệm của Pháp trong đào tạo hệ cử nhân QTKD, kỷ yếu Hội nghị đào tạo cử nhân ngành QTKD, Đà Nẵng, 7/2010.

Năm 2009

1. Đỗ Thị Thanh Vinh. Integration verticale dans l’approvisionnement en produits aquatiques des industries de transformation halieutique. Cas de la région sud-centrale du Vietnam, kỷ yếu Hội nghị tiến sĩ khu vực Thái Bình Dương (Doctoriales), Tahiti, 3/2009.

Năm 2008.

1. Thanh Thuy Thi Pham, Kim Anh Thi Nguyen, Prof Ola Flaaten (2008). Economic Performance Indicators for Coastal Fisheries- The Case of Purseining in South- Central Vietnam. Báo cáo tại hội thảo IIFET 2008- hội nghị thương mại nghề cá thế giới, Nha Trang, Vietnam)

2. Đỗ Thị Thanh Vinh. L’approvisionnement en produits aquatiques des entreprises de transformation halieutique.Application à la région sud-centrale du Vietnam, kỷ yếu Hội nghị tiến sĩ khu vực Thái Bình Dương (Doctoriales), Nouvelle-Calédonie - Pháp, 10/2008.

3. Đỗ Thị Thanh Vinh. Role of the middlemen in the supply of the processing industry. Case study: the central south region in Vietnam, kỷ yếu hội nghị IIFET, Nha Trang, 7/2008.

4. Long, L. K. and O. Flaaten. (2008). The potential for cooperation in shared fisheries. The Best Student Paper Award at International Institute of Fisheries Economics and Trading (IIFET) 2008. In proceedings of IIFET 2008. Nha Trang, Vietnam.

Năm 2007  về trước.

1. Lê Hông Lam, Phạm Thị Thanh Bình. Đổi mới phương pháp giảng dạy đối với các môn học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tham luận Hội thảo NCKH khoa Kinh tế. Nha Trang 22.10.2007.

2. Nguyễn Văn Ngọc. Đo lường chất lượng dịch vụ bằng phương pháp SERVQUAL. Tham luận Hội thảo NCKH khoa Kinh tế. Nha Trang 27.5.2007.

3. Long, L. K., O. Flaaten, and N. T. Kim Anh. (2006). Economic performance of offshore longline vessels in Nha Trang, Vietnam. In proceedings of IIFET 2006. Porsmouth, England.

4. Nguyen Van Ngoc, Do Duc Hung. Đặc điểm phân phối thu nhập ở Nga trong giai đoạn chuyển tiếp sang kinh tế thị trường// Kinh tế phát triển và quản lý kinh tế quốc dân: tư liệu từ hội nghị khoa học liên trường ĐH. Tu-la-1998.

5. Đỗ Thị Thanh Vinh. Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy các môn học Quản trị Kinh doanh, kỷ yếu Hội thảo Đổi mưới phương pháp giảng dạy và nckh, ĐH nha trang, 11/1998