Search

Bộ môn Kinh tế học

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - HỌC KHOA KINH TẾ

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Đa năng - Trường Đại học Nha Trang, đường Tôn Thất Tùng
TP. Nha Trang, Khánh Hòa

1. Chương trình đào tạo –Ngành Kinh tế phát triển

2. Đề cương học phần

HỌC PHẦN ĐẠI HỌC
1 Kinh tế vi mô 1  10 Dự báo kinh tế và kinh doanh
2 Kinh tế lượng  11 Thống kê doanh nghiệp
Kinh tế môi trường  12 Nguyên lý thống kê kinh tế
4 Nhập môn ngành KTPT  13 Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế
5 Kinh tế vĩ mô
 14
 
6 Kinh tế phát triển  15  
 7 Kinh tế học đại cương  16  
 8 Phân tích lợi ích - chi phí  17  
HỌC PHẦN CAO HỌC
1 Triết học  12 Phân tích và đánh giá dự án công
2 Thống kê ứng dụng  13  Kinh tế học nghề cá
Khoa học quản lý 14  Kinh tế tài nguyên và môi trường
Luật kinh tế 15  Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Kinh tế vĩ mô 16  Kinh tế và các tổ chức thương mại quốc tế
Kinh tế vi mô 17  Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
Kinh tế lượng ứng dụng 18  Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực
Kinh tế phát triển 19  Kinh tế du lịch
Chiến lược phát triển vùng và địa phương 20  Phân tích hiệu quả và năng suất
10  Tài chính phát triển 21  Lãnh đạo khu vực công
11  Phát triển bền vững và chính sách môi trường 22  Chính sách phát triển

 

3. Đề chương chi tiết học phần

TT GIẢNG VIÊN  MÔN HỌC
1 Phạm Thành Thái
 
2 Lê Văn Tháp 1. Kinh tế Vĩ Mô
3 Bùi Bích Xuân 1. Đi nghiên cứu sau TS
4 Nguyễn Thu Thủy 1. Nguyên lý thống kê kinh tế
5 Nguyễn Thị Hải Anh 1. Kinh tế vĩ mô
6 Hoàng Gia Trí Hải
Vũ Thị Hoa
1. Kinh tế vi mô
2. Kinh tế học đại cương
1. Marketing căn bản
2. Kinh tế vi mô
7 Tăng Thị Hiền 1. Kinh tế vi mô
2. Kinh tế học đại cương
8 Trần Thị Thu Hòa 1. Nguyên lý thống kê kinh tế
9 Trương Ngọc Phong 1. Kinh tế môi trường
2. Nhập môn ngành Kinh tế phát triển
10 Nguyễn Thị Trâm Anh
(Mời giảng từ BM Kinh doanh Thương Mại)
 Kinh tế vĩ mô

1. Modeling Denmand Function for Norwegian Salmon in Viet Nam - Pham Thanh Thai; Nguyen Trong Hoai and Nguyen Thi Kin Anh - IIFET 2008 Viet Nam Proceedings

  • Tiếng Việt (Bấm vào đây để xem)
  • English (Click here to view)

2. Tác động của chuỗi cung ứng du lịch đến quyết định quay trở lại Nha Trang của du khách nội địa -  Báo cáo hội thảo du lịch năm 2010 - Nguyễn Thu Thủy

3. Xây dựng Hàm sản xuất cho các hộ nuôi tôm sú thâm canh tại huyện Bình Đại, tỉnh bến tre - Nguyễn Thu Thủy - Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Tháng 8 năm 2010

4. Nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách nội địa hường về Nha Trang - Nguyễn Thu Thủy - Tạp chí Kinh tế & phát triển - Tháng 6 năm 2009

5. Điểm nhận diện du khách nội địa đến Nha Trang - Nguyễn Thu Thủy - Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Tháng 9 năm 2009

6. Ước lượng giá trị cải thiện chất lượng môi trường tại cụm đảo Hòn Mun: Nhìn từ góc độ giải trí du lich - Trương Ngọc Phong & Phạm Hồng Mạnh - Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản - Số 04/2008

7. Những thách thức đối với khu bảo tồn biển Rạn Trào, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa - Trương Ngọc Phong, Phạm Hồng Mạnh & Nguyễn Văn Ngọc - Tạp chí Khoa Học -  Công nghệ Thủy sản  - Số 01/2011

8. “An examination of selected marketing-mix elements and brand equity” - Tác giả Yoo Bong Hee, Donthu Naveen và Lee Sungho - Tạp chí Journal of the Academy of Marketing Science;Spring2000, Vol. 28 Issue 2, p195 xuất bản tháng 3 năm 2000. Có thể tham khảo nguyên tác từ địa chỉ website www.connection.ebscohost.com.  Bản dịch Nguyễn Thị Hải Anh - click here to view

1. BÀI GIẢNG

 STT  TÊN HỌC PHẦN    TÁC GIẢ  STT  TÊN HỌC PHẦN TÁC GIẢ
 1
 
Kinh tế vi mô 1  Bộ môn Kinh tế học   12  Dự báo kinh tế và kinh doanh  Bộ môn Kinh tế học 
2
 
Kinh tế lượng
 
Bộ môn Kinh tế học
 
 13  Thống kê doanh nghiệp
 
Bộ môn Kinh tế học
 
 3  Kinh tế môi trường Trương Ngọc Phong   14 Nguyên lý thống kê kinh tế Bộ môn Kinh tế học

4
Marketing Căn Bản Bộ môn Kinh tế học     15 Phương Pháp nghiên cứu KD   Phạm Thành Thái
5 Kinh tế vĩ mô 1 Bộ môn Kinh tế học   16 Marketing quốc tế Bộ môn kinh tế học 
6
 
Kinh tế phát triển  Lê Văn Tháp   17  Marketing tổ chức  Bộ môn kinh tế học 
 7
 
Kinh tế công cộng  Bộ môn Kinh tế học   18  Nghiên cứu Marketing  Bộ môn kinh tế học 
 8
 
Kinh tế vi mô 2  Bộ môn Kinh tế học   19  Marketing thủy sản  Bộ môn kinh tế học
 9 Kinh tế vĩ mô 2 Bộ môn Kinh tế học 20 Marketing Du lịch Trần Công Tài
10 Kinh tế nguồn nhân lực  Bộ môn Kinh tế học 21
Quản trị Marketing
 

Trần Công Tài
 
 11
 
Kinh tế quốc tế  Bộ môn Kinh tế học  22  Phân tích lợi ích - chi phí Trương Ngọc Phong

 

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Các phương pháp nghiên cứu định lượng     Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế - kinh doanh 
 Kinh tế lượng ứng dụng  Dự báo kinh tế
 Kinh tế vi mô 1  Marketing căn bản
 Kinh tế vĩ mô 1  Marketing du lịch
 Kinh tế công cộng  Maketing tổ chức
 Kinh tế vi mô 2  Kinh tế vĩ mô 2
 Kinh tế phát triển  Marketing thủy sản
 Kinh tế môi trường  Quản trị Marketing
 Kinh tế quốc tế  Nghiên cứu Marketing
 Kinh tế nguồn nhân lực  Nguyên Lý thống kê kinh tế
 Phân tích lợi ích - chi phí  Thống kê doanh nghiệp