Văn bản pháp quy

  •  Nghị quyết 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang (xem file)
  • Ngày cập nhật: 30/03/2021
  • Ngày đăng: 30/03/2021
In nội dung

  • Ngày cập nhật: 30/03/2021
  • Ngày đăng: 30/03/2021
In nội dung