Chi bộ Khoa Kinh tế

I. Nhiệm vụ của chi bộ.

1. Lãnh đạo Đảng viên và quần chúng xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh mọi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường.

2. Lãnh đạo việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tại chi bộ, đơn vị.

3. Hàng năm trên cơ sở đề xuất của trưởng đơn vị, chi bộ tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý và lãnh đạo đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng nhiệm vụ đào tạo, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển dụng cán bộ, quản lý sinh viên, xây dựng cơ sở vật chất … của đơn vị;

4. Chi bộ thường xuyên động viên nhắc nhở và kiểm tra đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, phục vụ đào tạo, NCKH, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất được giao…theo đúng nội quy, quy định của pháp luật.

5. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên…

7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của trưởng đơn vị.

II. Quan hệ của chi bộ với trưởng đơn vị và các đoàn thể.

1. Chi ủy, Bí thư chi bộ có trách nhiệm phản ánh với trưởng đơn vị ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của đơn vị.

2. Trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo chi bộ những nhiệm vụ và kết quả thực hiện những nhiệm vụ đó hàng tháng, hàng quý, từng học ký và năm học để chi bộ thảo luận góp ý hoàn thiện (trường hợp trưởng đơn vị chưa là đảng viên thì chi bộ tạo điều kiện để được báo cáo tại hội nghị thường ký của chi bộ).

3. Chi ủy, Bí thư chi bộ thường xuyên phản ánh với Đảng ủy và Ban Giám hiệu ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện nhiệm vụ của trưởng đơn vị.

4. Khi cấp ủy chi bộ và trưởng đơn vị còn có ý kiến khác nhau thì trưởng đơn vị quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp ủy và trưởng đơn vị cùng báo cáo lên Đảng ủy và Ban Giám hiệu xem xét quyết định.

5. Định kỳ 3 tháng một lần cấp ủy làm việc với Ban chấp hành công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của đơn vị để nắm tình hình hoạt động và có biện pháp chỉ đạo và lãnh đạo kịp thời. Sau các phiên họp báo cáo thường trực Đảng ủy để theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết.

 

(trích từ “Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; quan hệ của chi bộ trưởng đơn vị và các đoàn thể; nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ”, số 08 HD – ĐU ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang)