Chương trình hành động

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
CHI BỘ KHOA KINH TẾ

 

                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012-2015

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012 – 2015, Chi ủy Khoa Kinh tế đề ra Chương trình hành động đến năn 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU

      Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh để lãnh đạo Khoa Kinh tế đạt được các mục tiêu tổng quát sau:

      - Chi bộ Khoa Kinh tế đạt được tiêu chuẩn Chi bộ 4 tốt.

      - Giữ vững sự ổn định về mọi mặt trong Khoa để phát triển bền vững; Củng cố niềm tin của đảng viên, CBVC và sinh viên trong Khoa vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào chế độ, vào Nhà trường và Khoa.

      - Tiếp tục xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế trở thành một trong những Khoa mạnh của Trường Đại học Nha Trang về Đào tạo, NCKH và Hợp tác đối ngoại; Phát triển Khoa Kinh tế trở thành một trong những nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại và dịch vụ du lịch có chất lượng cao ở khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên và tiến tới phát triển ngang tầm với những cơ sở đào tạo về kinh tế có uy tín ở trong nước.

      - Tiếp tục thực hiện thành công cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào cuộc sống của từng Đảng viên trong Chi bộ và CBVC trong Khoa; phát triển mạnh và có chất lượng các đảng viên mới.

II. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP

1. Các giải pháp/biện pháp xây dựng Chi bộ 4 tốt.

      - Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các hoạt động của Khoa. Đảng viên trong chi bộ phải chuẩn mực trong phát ngôn, kính trên nhường dưới, là hạt nhân xây dựng mối đoàn kết thực sự trong Khoa (Chi ủy – chủ trì).

      - Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Nhà trường; mỗi đảng viên và CBVC, HSSV phải thực hiện tốt 10 điều CBVC và 7 điều HSSV trường Đại học Nha Trang không được làm (Chi ủy – chủ trì).

      - Tiếp tục tuyên truyền, động viên CBVC trong Khoa thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật (Chi ủy – chủ trì).     

      - Chi ủy thực hiện các biện pháp động viên, kiểm tra, giám sát để mọi cá nhân trong Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình (Chi ủy – chủ trì).

2. Các giải pháp/biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục
đảng viên và quần chúng

      - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trong Chi bộ nắm bắt diễn biến tư tưởng của Đảng viên, CBVC và sinh viên trong Khoa để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống (Chi ủy – chủ trì)

      - Thực hiện tự phê bình và phê bình nhằm đẩy lùi các hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống nếu có đối với CBVC trong Khoa, mà trước tiên là các Đảng viên trong Chi bộ (Chi ủy – chủ trì).

      - Tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, khen thưởng các CBVC gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động và công tác của Khoa, của Nhà trường trong việc tổng kết công việc hàng tháng (Chi ủy – chủ trì).

      - Xây dựng cơ chế phù hợp để tất cả các CBVC trong Khoa phải tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt học tập chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các sinh hoạt tập thể của Khoa (Chi ủy - chủ trì).

      - Nhắc nhở và quán triệt kỷ luật, sự chuẩn mực trong phát ngôn của các CBVC và HSSV, trước tiên là các đảng viên (Bí thư - chủ trì, đ/c Tựu).

3. Các giải pháp và biện pháp chỉ đạo công tác chuyên môn

3.1. Công tác đào tạo

3.1.1 Đối với đào tạo đại học

- Xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo các chuyên ngành hiện có, hoàn thiện các chương trình học phần và chương trình giảng dạy học phần theo hướng gắn liền với chuẩn đầu ra đã công bố (KAS) (Đ/c Tựu – chủ trì).

- Biên soạn và xây dựng hệ thống bài giảng, giáo trình đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ. Phấn đấu đến 2015, mỗi học phần phải có ít nhất 2 tài liệu tham khảo chính (1 trong nước và 1 nước ngoài) (Đ/c Tựu – chủ trì).

- Mở rộng ngành đào tạo bậc đại học, để đến 2015 có thêm một số ngành đào tạo mới:

+ Tiếp nhận và vận hành ngành Hệ thống thông tin quản lý (Đ/c Tựu- chủ trì).

+ Mở thêm ngành Quản trị Marketing và Quản trị khách sạn (Đ/c Tựu – chủ trì).

- Xây dựng các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, khóa học bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn mà Khoa có thế mạnh (Đ/c Tựu – chủ trì).

- Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo và mở lớp cử nhân chất lượng cao Quản trị Kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2014 mở lớp đào tạo theo chương trình này. (Đ/c Thái – chủ trì)

- Phối hợp với tổ chức ĐH Pháp ngữ và các đối tác hợp tác quốc tế để mở lớp cử nhân song ngữ Pháp Việt và Cử nhân 2 bằng ngành Quản trị kinh doanh với 2 hướng chuyên ngành QTKD và QTDL (Đ/c Long – chủ trì).

3.1.2. Đối với đào tạo sau đại học:

- Hoàn chỉnh và nâng cấp 2 chương trình đào tạo cao học (QTKD và KTNN) đã có mã ngành cấp 4 (Đ/c Long – chủ trì) .

- Mở rộng qui mô đào tạo, phấn đấu để mở thêm ngành Kinh tế Nông nghiệp bậc Tiến sĩ  (2014) (Đ/c Long – chủ trì).

- Hoàn thiện các quy trình tổ chức đào tạo SĐH, đặc biệt là công tác phân công hướng dẫn luận văn, đánh giá luận văn (Đ/c Long – chủ trì).

- Phân định rõ việc quản lý học phần ở các Bộ môn, việc phân công giảng viên giảng dạy cho các môn học ở bậc cao học (Đ/c Long – chủ trì).

- Hạn chế việc phân công hướng dẫn luận văn cao học cho các giảng viên không phù hợp chuyên môn; việc phân công giảng dạy nên dựa vào thực chất chứ không chạy theo hình thức là bằng cấp. Kiên quyết không tạo ra những sản phẩm không đảm bảo chất lượng (Đ/c Long – chủ trì).

3.2. Công tác khoa học công nghệ

      - Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ CBVC về vai trò và tầm quan trọng của NCKH trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế của chính giảng viên và vị thế của Khoa Kinh tế trong xã hội (Đ/c Thái
- chủ trì
).

- Phấn đấu mỗi năm có 1 đề tài NCKH từ cấp Bộ/Tỉnh trở lên và ít nhất 2 đề tài NCKH cấp Trường (Đ/c Tựu - chủ trì).

- Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1 đến 2 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế nằm trong danh mục tính điểm (Đ/c Tựu - chủ trì).

- Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 15 bài báo trên Tạp chí trong nước có uy tín (Đ/c Tựu - chủ trì).

- Thành lập Viện nghiên cứu kinh tế và tư vấn quản lý (2013) (Đ/c Tựu – chủ trì).

- Tổ chức một số khóa học ngắn hạn về Kinh tế học; Kinh tế lượng; Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao,… nhằm trang bị kiến thức nền tảng vững chắc cho CBVC để thực các NCKH hàn lâm và ứng dụng (Đ/c Tựu – chủ trì).

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kết quả và kinh nghiệm NCKH ở cấp BM, tiến đến sinh hoạt thường xuyên theo quý. Tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa ít nhất 1 lần/năm (Đ/c Thái – chủ trì).

- Tổ chức và vận hành có hiệu quả các nhóm nghiên cứu khoa học trong Khoa (Đ/c Tựu - chủ trì).

- Đẩy mạnh hoạt động NCKH trong sinh viên. Mỗi năm có ít nhất 2 đến 3 đề tài NCKH sinh viên cấp Trường (Đ/c Thái – chủ trì).

3.3. Công tác hợp tác đối ngoại

- Ký kết Dự  án hợp tác với AUF và thúc đẩy dự án đi vào hoạt động có hiệu quả (Đ/c Long - chủ trì)

- Mở rộng hợp tác với ĐH James Cook, Úc và 3 ĐH Hoa Kỳ (Đ/c Long - chủ trì).

- Củng cố và phát triển các mối quan hệ quốc tế truyền thống với các đối tác Nauy (Đ/c Long – chủ trì, Đ/c Khánh Ngọc) .

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác theo chiều sâu với các Đại Học của Pháp và khối Pháp ngữ  (Đại Học Auvergne, Đại Học Nouvelle-Calédonie) (Đ/c Long – chủ trì).

- Phấn đấu đến năm 2015 kết nối thêm 1 đến 2 đối tác mới nước ngoài và 1 đến 2 đối tác mới trong nước về hoạt động đào tạo, NCKH, trao đổi giảng viên và sinh viên (Đ/c Long chủ trì) .

- Phấn đấu đến năm 2015 Khoa Kinh tế tham gia mạng lưới các trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh Việt Nam (Đ/c Long - chủ trì)

4. Các giải pháp và biện pháp tổ chức xây dựng Đảng.

- Tăng cường phát triển đảng đảm bảo về mặt chất lượng và số lượng đảng viên trong Chi bộ. Chú trọng phát triển Đảng trong sinh viên và giảng viên trẻ. Phấn đấu mỗi năm kết nạp thêm từ 3 đến 5 đảng viên trong CBVC và 10 đến 20 đảng viên trong sinh viên. Đến năm 2015 có khoảng 60% CBVC trong Khoa trở thành Đảng viên (Đ/c Thái – chủ trì, đ/c Long, Mạnh).

- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Mỗi quý Chi bộ tiến hành thực hiện một sinh hoạt theo chuyên đề (Chi ủytiến hành hàng quý).

- Thực hiện họp liên tịch giữa Chi ủy, BCN khoa, BCH Công Đoàn, Đoàn TN mỗi quý một lần (Chi ủy – chủ trì).

- Xây dựng quy định về mối quan hệ giữa Chi bộ và các đoàn thể, chính quyền (Đ/c Thái - chủ trì).

- Phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt tiêu chuẩn cơ sở Đảng “trong sạch, vững mạnh” và 100% đảng viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú được cơ sở xếp loại tốt trở lên (Đ/c Thái - chủ trì).

- Phấn đấu 80% Đảng viên hàng năm xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó hàng năm có 20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (Đ/c Thái - chủ trì).

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”  (Đ/c Thái - chủ trì).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Trên cơ sở chương trình hành động này Chi ủy tiến hành xây dựng các nghị quyết quý, tháng để BCNK, CĐ, ĐTN và các cá nhân xây dựng các kế hoạch thực hiện.

- Chi ủy có trách nhiệm động viên, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tổ chức sơ kết chương trình hành động vào giữa nhiệm kỳ.

- Chi ủy và mỗi đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế cam kết trước Chi bộ và Đảng ủy Nhà trường sẽ nghiêm túc thực hiện thành công Chương trình hành động này.           

T/M Chi Ủy
Bí thư

 

Phạm Thành Thái

 

 

Giới thiệu

Chưa có nội dung nào