Nghị quyết

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
 CHI BỘ KHOA KINH TẾ

-------------------------------

                 Số: 04_2014/NQ-CB

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------------------

Khánh Hòa, ngày  5  tháng 10 năm 2014

             NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2014

       Ngày 05 tháng 09 năm 2014, Chi bộ khoa Kinh tế họp định kỳ kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác quý III năm 2014 và xây dựng Nghị quyết công tác quý IV năm 2014.

I. KIỂM ĐIỂM CÁC MẶT CÔNG TÁC QUÍ III NĂM 2014

Chi ủy đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra của quý III năm 2014, với 16 đầu công việc, cụ thể:

-   Hoàn thành 13/16 đầu công việc; 3 nhiệm vụ tiếp tục trong quí 4 (Rà soát việc cập nhật chương trình và nội dung học phần ở các cấp bậc ĐH và SĐH; sinh hoạt chuyên đề về Phương pháp nghiên cứu và đề cương nghiên cứu luận văn thạc sỹ. Hai công việc này chưa triển khai được do đang thực hiện việc Xây dựng Khung Chương trình cao học QTKD, KTNN và KTPT theo định hướng ứng dụng. Các công việc rà soát nội dung học phần và sinh hoạt chuyên đề về Luận văn theo định hướng ứng dụng sẽ được thực hiện sau khi thống nhất và nghiệm thu Khung Chương trình; Sơ kết công tác dân vận năm học 2013 – 2014, xây dựng công tác dân vận 2014 – 2015)

-   Hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng cho 1 quần chúng là giáo viên; hoàn thành hồ sơ chuyển đảng chính thức 3 đồng chí là sinh viên; cho ý kiến đối với 6 sinh viên hoàn thiện hồ sơ kết nạp);

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2014

       Căn cứ sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ Trường, trong quý IV  năm 2014 Chi bộ tập trung lãnh đạo và chỉ đạo các công việc sau:

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1.    Thực hiện nghiêm túc việc phổ biến các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên (đ/c Thái).

1.2.    Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong quý (đ/c Long).

1.3.    Tham gia hội thảo khoa học về kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch HCM (đ/c Long, Tựu).

1.4.    Đánh giá tổ chức chi bộ Đảng và đảng viên năm 2014 gắn với việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức HCM (đ/c Thái, Mạnh).

1.5.     Tham gia Hội nghị triển khai đại hội đảng các cấp (Cấp ủy).

1.6.    Tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề (Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Cao học) (đ/c Long).

1.7.    Hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đ/c Hoa và hồ sơ kết nạp đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Nga (đ/c Long, Mạnh).

2. Công tác chuyên môn, KHCN và hợp tác đối ngoại

2.1.    Hoàn thiện các chương trình đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng của Khoa (đ/c Long).

2.2.    Rà soát việc cập nhật chương trình và nội dung học phần ở các cấp bậc ĐH và SĐH; chấn chỉnh công tác giảng dạy, thi kết thúc học phần và tốt nghiệp cao học (Đ/c Tựu, Long)

2.3.    Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về Luận văn thạc sỹ theo định hướng ứng dụng cho ngành QTKD và KTNN, KTPT; Phương pháp nghiên cứu và đề cương nghiên cứu luận văn thạc sỹ (Đ/c Long).

2.4.    Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ và bảo vệ đề cương luận văn cao học (đ/c Long)

2.5.    Chuẩn bị các thuyết minh đề tài đón đầu nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2016; Hoàn chỉnh định hướng nghiên cứu của Khoa (đ/c Tựu)

2.6.    Triển khai công tác dự giờ học kỳ 1 năm học 2014-2015 (đ/c Tựu).

3. Công tác đoàn thể và thi đua

3.1.    Xây dựng chương trình hành động công tác năm học của Công đoàn và ĐNT Khoa (đ/c Tựu); Sơ kết công tác dân vận năm học 2013 – 2014, xây dựng chương trình công tác dân vận 2014 – 2015 (đ/c Tựu).

3.2.    Đoàn TN Khoa triển khai các công việc theo kế hoạch chung của Đoàn Trường (Đ/c Tựu chủ trì, thực hiện: đ/c Hải)

3.3.    Chấn chỉnh việc tổ chức sinh hoạt tại Chi đoàn giáo viên (đ/c Tựu)

Nghị quyết được thông qua bởi tất cả các đảng viên của Chi bộ và được phổ biến đến BCN Khoa, BCH Công đoàn Khoa, và BCH Đoàn khoa.

 

 

 Nơi nhận :

- Các đ/c đảng viên trong chi bộ;
- BCN Khoa; BCH Công đoàn; Đoàn Khoa;
- Lưu Chi bộ.                                                                  

TM CHI ỦY
Bí Thư


Phạm Thành Thái

 

Giới thiệu

Chưa có nội dung nào