Phân công nhiệm vụ Đảng viên

ĐẢNG ỦY TRƯỞNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CHI BỘ KHOA KINH TẾ

---------------------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------------------

 


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN           

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Thành Thái

Bí thư Chi bộ

- Phụ trách chung
- Chuẩn bị nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt chi bộ
- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra (Chủ trì)
- Công tác chuyên môn (Chủ trì)
- Phổ biến các văn bản (Chủ trì)
- Biên soạn các văn bản (Chủ trì)

2

Lê Kim Long

Phó bí thư

- Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra.
- Công tác chính trị tư tưởng (Chủ trì)
- Phụ trách phát triển Đảng trong CBVC
- Công tác chuyên môn
- Phổ biến các văn bản
- Biên soạn các văn bản

3

Phạm Hồng Mạnh

Chi ủy viên

- Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra.
- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác sinh viên (Chủ trì)
- Phụ trách công tác Đảng phí, tài chính
- Xây dựng các nghị quyết tháng và quý
- Phụ trách phát triển Đảng trong sinh viên

4

Ninh Thị Kim Anh

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ
- Thư ký

5

Phạm Thế Anh

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Phổ biến các văn bản

6

Phạm Thị Thanh Bình

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

7

Lê Chí Công

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác chuyên môn
- Phổ biến các văn bản

8

Lê Ngọc Hương

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Thư ký

9

Hoàng Văn Huy

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng

10

Đặng Hoàng Xuân Huy

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác đoàn thể & thi đua
- Thư ký

11

Lê Hồng Lam

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Biên soạn các văn bản

12

Hồ Thị Thu Hà

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (Chủ trì)

13

Nguyễn Văn Ngọc

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác chuyên môn

14

Quách Thị Khánh Ngọc

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác chuyên môn

15

Lê Văn Tháp

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Phổ biến các văn bản

16

Phạm Thị Thanh Thủy

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Biên soạn các văn bản
- Thư ký

17

Nguyễn Thu Thủy

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

18

Phạm Xuân Thủy

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác chuyên môn

19

Hồ Huy Tựu

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác đoàn thể & thi đua (Chủ trì)
- Công tác chuyên môn
- Phổ biến các văn bản

20

Phan Thị Hồng Ngọc (sv)

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác sinh viên

21

Cao Thị Hà (sv)

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác sinh viên

22

Trương Ngọc Phong

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Phổ biến các văn bản

23

Nguyễn Thị Hồng Đào

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

24

Lê Trần Phúc

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Phổ biến các văn bản

25

Nguyễn Ngọc Tuấn (sv)

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác sinh viên

26

Đỗ Văn Tuấn (sv)

Đảng viên

- Công tác chính trị tư tưởng
- Công tác sinh viên

Ngoài những nhiệm vụ trên, các đồng chí Đảng viên có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi bộ.

TM.CHI ỦY
Bí thư

Phạm Thành Thái

Giới thiệu

Chưa có nội dung nào