Search

Đề tài nghiên cứu

THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH NCKH

STT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Chủ nhiệm

Năm nghiệm thu

1.

Mở rộng hiểu biết thái độ và hành vi của người tiêu dùng thủy sản Việt nam

Đề tài Dự án SRV 2701

Hồ Huy Tựu

2012

2.

Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Tỉnh

Đỗ Thị Thanh Vinh (cộng tác viên : Hồ Huy Tựu, Lê Chí Công, Nguyễn Tuấn, Võ Đình Quyết)

2012

3.

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của cán bộ nhân viên đối với tổ chức trong một số Doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thành phố Nha Trang

Trường

Mã số: TR2007-13-12CH

 

Lê Hông Lam

2011

4.

Giải pháp giảm nghèo và bất bình đẳng trong cộng đồng ngư dân ven biển tỉnh Khánh Hòa.

Trường

Phạm Hồng Mạnh

2011

5.

Vấn đề Đạo đức kinh doanh và những quan điểm cần đổi mới trong Chính sách Kinh doanh của các DN Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu tỉnh Khánh Hoà.

Trường

Mã số: TR-13-96

Dương Trí Thảo

27/03/1999

6.

Nghiên cứu mô hình chuyển đổi nghề Mành Lùi tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bộ

Trần Công Tài

2009

7.

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thủy sản tại thành phố Nha Trang.

Bộ

Mã số:B2006-13-14

Dương Trí Thảo

11/10/2008

8.

Đánh giá hiệu quả kinh tế của đội tàu khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn TP Nha Trang

Trường

Phạm Hồng Mạnh

2006

9.

Đánh giá trình độ Công nghệ trong các doanh nghiệp CBTS xuất khẩu thành phố Nha Trang.

Bộ

Mã số: B2002-33-22

Dương Trí Thảo

10/03/2005

 

Nghiên cứu Khoa học

Chưa có nội dung nào