Thông báo

Danh sách đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 09/9

  • 08/09/2022

Khoa Kinh tế đã tổng hợp danh sách đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 09/9/2022. Sinh viên kiểm tra danh sách tại đây: Xem file

Sinh viên đăng ký bổ sung gửi vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, hạn cuối 15h00 ngày 09/9/2022