1

Thông báo

Góc sinh viên

Ngành Kinh tế và quản lý Thủy sản

BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ - KHOA KINH TẾ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP - TÍNH SÁNG TẠO - SỰ THỎA MÃN - LỢI ÍCH

Các hoạt động của Bộ môn Quản lý kinh tế được xây dựng trên nền tảng của 4 giá trị cốt lõi sau:      

 

 Tính chuyên nghiệp: Tính chuyên nghiệp luôn được tuân thủ và thực thi nghiêm túc từ khâu tổ chức, lựa chọn giáo trình, phương pháp giảng dạy đến việc định hướng cho học viên, sinh viên học tập kết hợp thực tiễn. Giúp người học có được kỹ năng, kiến thức tiệm cận nhất với thực tế nghề nghiệp sau này.
 
Tính sáng tạo: Yếu tố không thể thiếu để tạo nên sự thành công của một nhà kinh tế hiện nay là khả năng sáng tạo và ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, suốt quá trình đào tạo, chúng tôi luôn hướng người học đến những góc nhìn mới mẻ, giúp sinh viên thoải mái thể hiện ý kiến và sự sáng tạo, thoát khỏi những khuôn mẫu, máy móc bằng một tư duy logic.  

Sự thoả mãn: Tại Bộ môn Quản lý kinh tế, việc đáp ứng các nhu cầu cũng như đo lường sự thoả mãn của người học và các đối tác liên quan luôn được chú trọng. Mỗi bài giảng, mỗi hoạt động đều được xem xét và đánh giá dưới góc độ người thụ hưởng nhằm tạo ra môi trường và phương pháp tiếp cận phù hợp nhất.      

Lợi ích: Lợi ích, lợi nhuận cho doanh nghiệp/ tổ chức là giá trị không thể thiếu khi thiết kế bất kỳ chương trình nào của Bộ môn Quản lý kinh tế. Chúng tôi cam kết đưa vào bài giảng những góc nhìn thực tế, các chỉ số hiệu quả kinh tế, nhằm giúp sinh viên nhận thức rõ về mục tiêu và lợi ích doanh nghiệp, tổ chức nhận được khi hoạch định các chiến lược.