Công tác đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯƠNG MẠI

Chương trình đào tạo ngành kinh doanh thương mại được xây dựng dựa trên định hướng  mới nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây là chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ với nhiều môn học có tính lý luận và tính thực tiễn cao. Chương trình đào tạo đã được hội đồng khoa học của Nhà trường và Bộ Giáo dục Đào tạo thẩm định và có sự góp ý, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp.

           Chương trình đào tạo ngành kinh doanh thương mại được thiết kế rõ ràng với các tiêu chuẩn và mức độ yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học có thể đạt được, giúp người học chủ động hơn trong việc tiếp cận các nội dung kiến thức, chủ động trong việc lên kế hoạch học tập. (Chương trình đào tạo xem tại đây, Chuẩn đầu ra xem tại đây)