Hội thảo khoa học "Kinh tế và kinh doanh trong thời kỳ 4.0"

Hội thảo khoa học "Kinh tế và kinh doanh trong thời kỳ 4.0"

Sinh viên ngành Kinh doanh thương mại đi tham quan thực tế

Sinh viên ngành Kinh doanh thương mại đi tham quan thực tế