Seminar “Chiến lược để thực thi”

  • 01-03-2023
  • /
  • Khoa KT
  • 234
  • NCKH & HT Đối ngoại
Seminar “Chiến lược để thực thi”

Ngày 27/02/2023, Khoa Kinh tế đã tổ chức seminar với chủ đề “Chiến lược để thực thi” được trình bày bởi 2 diễn giả là Ông Trần Sĩ Chương - Partner và Tổng giám đốc đại diện của 3HORIZONS (https://3horizons.com/) tại Châu Á Thái Bình Dương, và Ông Trương Bình Nguyên -Partner và Giám đốc đại diện của 3HORIZONS tại Việt Nam.

Các diễn giả đã trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của quá trình hoạch định, xây dựng, triển khai và cập nhật chiến lược thông qua giải pháp và công nghệ mới nhất trên thế giới, gồm:

• Tại sao chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của một tổ chức? Những nhầm lẫn thường gặp trong thuật ngữ liên quan đến chiến lược?

• Các tổ chức nên xây dựng chiến lược như thế nào? Các giải pháp mới trong xây dựng chiến lược?

• Cần phải đánh giá những rủi ro và cơ hội của mình như thế nào khi xây dựng chiến lược?

• Làm thế nào để đảm bảo rằng chiến lược của đem lại lợi ích cho các bên liên quan, bao gồm cả khách hàng, cộng đồng, nhân viên và các đối tác khác?

• Cần phải đo lường và theo dõi hiệu quả của chiến lược của mình như thế nào?

• Cần phải cập nhật và điều chỉnh chiến lược của mình như thế nào để phù hợp với thị trường và các thách thức mới? trong bối cảnh đổi môi trường kinh doanh nhanh chóng?

• Doanh nghiệp có thể học hỏi và áp dụng những chiến lược thành công từ các tổ chức khác như thế nào?

• Các hoạt động kết hợp xây dựng chiến lược doanh nghiệp và phát triển học thuật chuyên ngành tại các trường đào tạo kinh doanh như thế nào?

• Mô phỏng mô hình "The SiA Platform -Business Strategy Software" trong quá trình quản trị chiến lược của doanh nghiệp.

Mục đích chính của seminar nhằm hệ thống và cập nhật mới về cách hiểu, cách tiếp cận và công cụ ứng dụng mới đối với vấn đề chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp, nhằm: 1) hỗ trợ các giảng viên nâng cao năng lực giảng dạy môn chiến lược kinh doanh và môn quản trị chiến lược, và 2) tạo điều kiện cho giảng viên có khả năng tư vấn chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

Với hơn 3 giờ của buổi seminar, các giảng viên và nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên Khoa Kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp đã buổi sinh hoạt học thuật bổ ích với những thảo luận sôi nổi và thú vị.

Hai diễn giả cùng với Khoa Kinh tế và doanh nghiệp đã thảo luận cơ hội hợp tác trong đào tạo và ứng dụng triển khai thực tế ở doanh nghiệp trong tương lai.

 

 

Một số hình ảnh:
Seminar "Social-ecological systems in environmental management" (Hệ thống sinh thái và xã hội trong quản lý môi trường)

Bài viết trước

Seminar "Social-ecological systems in environmental management" (Hệ thống sinh thái và xã hội trong quản lý môi trường)
"Ngày Hội sinh viên" chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Tin tiếp theo

"Ngày Hội sinh viên" chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Bài viết liên quan