Tài liệu

BÀI GIẢNG CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ
 
 STT
 
TÊN HỌC PHẦN 
 
 TÁC GIẢ
 
 STT
 
 TÊN HỌC PHẦN
 
TÁC GIẢ 
 
 1
 
Kinh tế vi mô 1
 
Bộ môn Kinh tế học
 
 12
 
Dự báo kinh tế và kinh doanh
 
Bộ môn Kinh tế học
 
2
 
Kinh tế lượng
 
Bộ môn Kinh tế học
 
 13
 
Thống kê doanh nghiệp
 
Bộ môn Kinh tế học
 
 3  Kinh tế môi trường Trương Ngọc Phong   14 Nguyên lý thống kê kinh tế Bộ môn Kinh tế học

4

Marketing Căn Bản

Bộ môn Kinh tế học    
 
15

Phương Pháp nghiên cứu KD  

Phạm Thành Thái
5 Kinh tế vĩ mô 1 Bộ môn Kinh tế học                 
 16
 

Marketing quốc tế
 

Bộ môn kinh tế học
 
6
 
Kinh tế phát triển
 
Lê Văn Tháp
 
 17
 
Marketing tổ chức
 
Bộ môn kinh tế học
 
 7
 
Kinh tế công cộng
 
Bộ môn Kinh tế học
 
 18
 
Nghiên cứu Marketing
 
Bộ môn kinh tế học
 
 8
 
Kinh tế vi mô 2
 
Bộ môn Kinh tế học
 
 19
 
Marketing thủy sản
 
Bộ môn kinh tế học
 9 Kinh tế vĩ mô 2 Bộ môn Kinh tế học 20 Marketing Du lịch Trần Công Tài
10 Kinh tế nguồn nhân lực         Bộ môn Kinh tế học 21
Quản trị Marketing
 

Trần Công Tài
 
 11
 
Kinh tế quốc tế
 
Bộ môn Kinh tế học    
         
 22
 
Phân tích lợi ích - chi phí
 
Trương Ngọc Phong

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 Các phương pháp nghiên cứu định lượng     Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế - kinh doanh 
 Kinh tế lượng ứng dụng  Dự báo kinh tế
 Kinh tế vi mô 1  Marketing căn bản
 Kinh tế vĩ mô 1  Marketing du lịch
 Kinh tế công cộng  Maketing tổ chức
 Kinh tế vi mô 2  Kinh tế vĩ mô 2
 Kinh tế phát triển  Marketing thủy sản
 Kinh tế môi trường  Quản trị Marketing
 Kinh tế quốc tế  Nghiên cứu Marketing
 Kinh tế nguồn nhân lực  Nguyên Lý thống kê kinh tế
 Phân tích lợi ích - chi phí  Thống kê doanh nghiệp